برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag Region specific - Canada

Canada specific topics
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif

Please check these topics that are useful for Canadian schools.

Maximum one planning time lesson per day

Periods of varying lengths + subjects in minutes per week (Canada)

How can I print breaks between lessons?

Make sure you check also all other topics by clicking on the "Main page" link in the top right.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 64812 بار مشاهده شده است.55789 / 64812
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی