برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Customizing printouts

How can I print summary timetables for teachers/classes/classrooms?
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Go to print preview and in the marked combobox, select your report.

Notes:
1. You can modify what shall be printed in each card
I want to print also classroom/teacher/subject for each lesson

2. You can change the height of rows by dragging the lines
Modify the heights of rows or widths of columns (available in version 2009)

3. You can change colors of the cards
How to print in color and define colors in printouts


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 76841 بار مشاهده شده است.55866 / 76841
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی