برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Customizing printouts

How to print room supervision in teacher's and classroom's timetable?
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

You can print the room supervision in the timetables for each teacher or classroom.

In menu PrintPreview/Global Settings, you can check if you want to print the room supervisions in individual and/or in summary timetables.

Note:
- you can even customize the font size/position. Just right click on any room supervision in print preview:

- if you check "print room supervision in color" then the background is filled with teacher's color in the timetables for rooms and room color in the timetables for teachers.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 78319 بار مشاهده شده است.61957 / 78319
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی