برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc TimeTables Online - Main topics

How can I open my timetable from online storage
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

You can open all timetables you have stored on your edupage in PC application. Even those, which you had edited or created online.
Click menu "TimeTables online".
Then login to your edupage. Use name of your edupage as "Username" and admin password, or you can use password to teacher's account, who has rights to publishing timetable.

You can use menu item TimeTables online and select "Open from TimeTables Online"

Alternatively, you can reach the same function via menu "Open from TimeTables Online"

A list of timetables stored in TimeTables Online is shown:
You can select one and click "Open existing".

See also:
How can I save my timetable to online storage
How can I send timetable to teachers
How can I publish the final timetable for students/parents
How can I create my TimeTables online web page?


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 96822 بار مشاهده شده است.67208 / 96822
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی