برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc TimeTables Online - Main topics

How can I publish daily substitutions
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

Publishing of the substitution is easy. Go to print tab, then select button TimeTables Online:

You will need to input name and password. The software will upload the selected date. If you need different date, you need to select it and then publish again.

After publishing,

1. the students and teachers can view the substitution online at your web page:
How can students/parents view the substitutions

2. the changes are automatically transferred into teachers daily plans
How can teacher view his/her substitutions

3. you can email/sms the changes directly to each teacher:
How can I send email/SMS substitution notifications

4. You can change what information will be available to public-users without login:


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 83142 بار مشاهده شده است.65811 / 83142
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی