برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

At early stages of timetable generation it is advised to try to generate draft. Draft is timetable without any constraints. This is very usefull, because it makes no sense to generate complete timetable with all the inputted constraints if there is some basic problem in the input.

You can either remove the constraints, or use a feature called Draft:

After selecing "Draft" generation, you can specify which constraints you want to turn off, and which shoudl be active with strict or relaxed generation.

Then press "Generate" and a timetable will be generated with the constraints you allowed.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 91634 بار مشاهده شده است.65246 / 91634
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی