برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

You can print the supervisions in the timetables of each teacher or classroom:
How to print room supervision in teacher's and classroom's timetable?

You can also export the supervisions into Excel if you need some special layout. Just use menu File/Export/Export Room supervisions

The supervisions are exported into excel template located in:
c: imetables emplateexcelexport
oom_supervisions_template.xml

If you wish, you can modify this template and save it under new nameroom_supervisions.xml - without the "_template" in the same directory.

For the next exports the software will use your modified template.


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 56581 بار مشاهده شده است.45325 / 56581
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی