برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Working with timetable

How can I filter cards displayed in the list on uplaced cards
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

You can right click in the bottom part with unplaced cards.

Then you can select the Filter option.

Examples:
Select all double lessons:

Select all seminars/course that have at 3 sections:

See also:
How can I test just some lessons, for example all double lessons or all PE lessons


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 70288 بار مشاهده شده است.56099 / 70288
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی