برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Seminars/Courses

Printing individual student's timetables
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

You can print the timetable for each student, go to print preview and select report "TimeTable for each Student":

Now the software will print only those seminars(course) that this students has picked.

If you have also lessons inputted for groups, then the software will print all groups as it doesn't know which into which group this students belongs. You can specify it here:

Note: this is needed only if you are creating timetable based on groups. If you have inputted course&students picks, you obviously do not need to do the above (unless you mixed in also some group based lessons)


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 72341 بار مشاهده شده است.53776 / 72341
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی