برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Constraints - Subjects

I have Geography two times per week. It shall not be on consecutive days.
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Select Geography in the subject list and press button "Constraints".

Then change the Default carddistribution over the week to "Ideal/No Consecutiive days":

Then:
-if you have this subject 2 times per week it not placed on two consecutive days. So not Mon/Tue, but Mon/Wed or Mon/Thu.
-if the class has this subject 3 times per week it is not placed on 3 consecutive days. So not Mon/Tue/Wed abut Mon/Tue/Thu or Mon/Wed/Fri.
-if the class has this subject 4 or more times per week, this setting has no effect it is the same as Ideal setting. So it will not put these subjects on the same days

See also:
I do not want my geography to be on Friday and then on Monday

Distribution of subject over the week

Modifying the default card distribution per week for one subject


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 70283 بار مشاهده شده است.55765 / 70283
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی