TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

המודול משמש כדי לסקור את ההערות שלך במשך שעות, סקירה של מילו המקום וכן סקירה של שעות חסרות.

אתה יכול לגשת מודול לאחר ההתחברות מכפתורים הסרט של התוכנית היומית - לחץ דוחות. יפתח חלון חדש, שבו את ההגדרות השונות יהיו בחלקו העליון של סרגל הכלים.

הגדרות:
דוחות - אתה יכול לבחור בין התוכנית היומית - שלך, המעמד שלך, מילוי מקום והעדרות. זו ההגדרה העיקרית שממנה תלויים יתר הגדרות אחרות.
תוקף- בחר את התקופה שעבורה אתה רוצה לראות את הפרטים. התאריכים המדויקים מופיעים תחת הכפתור. אם אתה רוצה יותר מאשר אחד אפשרויות ברירת המחדל, בחר באפשרות האחרונה תאריכים ובסרגל הכלים יופיעו שני כפתורים נוספים, שבאמצעותם תוכל להגדיר את טווח התאריכים הרצוי.

כיתה, נושא לימוד ו מורה
השדות משמשים כדי לסנן את המידע. כדי לראות רשימה ללא הגבלה זו, בחר את האפשרות הראשונה (ריק).

לאחר שיש לך הגדרת את הדו"ח, לחץ על כפתור רענן . אם תבצע שינוי נוסף בהגדרות מאוחר יותר, לחץ על לחצן זה שנית.

עמודות - חלון חדש מופיע, שבו אתה יכול להגדיר את העמודות של הטבלה. כדי להגדיר עמודה, סמן בתיבת הסימון ליד אותו לחצן ואז יופיע כפתור נוסף, שבו תוכל להגדיר האם יוצגו השמות המלאים או שמות קצרים.

כדי להדפיס את הרשימה שנוצרה, ההשתמש בכפתור הדפס.


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 86507 times.2187 / 86507
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא